Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 28 3823 9205Trực tiếp xổ số Tp.

Matthew Powell

Tổng Giám đốc
Bộ phận Quản lý cấp cao

+84 24 3946 1300Trực tiếp xổ số Tp.

Dịch vụ liên quan

Đầu tư

Môi giới Đầu Tư

Công việc của chúng tôi là tư vấn các chiến lược mua & bán đối với các dự án thương mại và phức hợp, phù hợp với vốn đầu tư của khách hàng. Đại diện cho các nhà đầu tư, chúng tôi luôn cố gắng tối ưu hóa giá trị tài sản cũng như giảm thiểu các rủi ro trong quá trình xử lý giao dịch.