NGHIÊN CỨU

Báo cáo thị trường Bất động sản Hà Nội (2020H1VN)

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Đỗ Thị Thu Hằng

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu

Thời gian đọc:
10 Phút
Chia sẻ

Chia sẻ

Báo cáo thị trường Bất động sản Hà Nội (2020H1VN)
http://kadinturk.com/research_articles/164027/183532-0 Copy

Nghiên cứu liên quan